Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Als vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 28 augustus 2012

 Art.I. Overkoepelende organisatie

Darts Club Harmonie (D.C.H.) is aangesloten bij de Venlose Darts Organisatie (V.D.O.) en verplicht zich de statuten en reglementen van de V.D.O. na te leven. De V.D.O. organiseert een competitie en een bekertoernooi waaraan door D.C.H. wordt deelgenomen.

Art. II.  V.D.O. Competitie en V.D.O. bekertoernooi

 A. Competitieleider.

Om het verloop van de V.D.O. competitie en het V.D.O. bekertoernooi voor D.C.H. in goede banen te leiden heeft D.C.H. een competitieleider. Deze competitieleider wordt door het bestuur benoemd en ontslagen.

B. Teams.

De teams voor de V.D.O. competitie en het V.D.O. bekertoernooi worden elk seizoen vóór aanvang van de competitie door het zittende bestuur in samenspraak met de competitieleider voorlopig samengesteld. Dit wordt aan de leden voorgelegd, en indien wenselijk en mogelijk kan er nog een wijziging worden aangebracht.

C. Teamcaptains.

Een teamcaptain is de spreekbuis van een team naar het bestuur en de competitieleider en vice versa, en heeft de verantwoordelijkheid over het betreffende team. De teamcaptain bepaald de opstelling van zijn team.

Een teamlid wordt door het bestuur gevraagd teamcaptain te worden. Door het team zelf wordt een reserve captain gekozen, welke de taken van de captain over neemt als deze verhinderd is.

D. Afmelden.

Afmelden voor een competitie- of bekerwedstrijd dient ten minste 1 dag voor aanvang van de wedstrijd te gebeuren bij de teamcaptain. Bij afwezigheid van de teamcaptain, dient dit te gebeuren bij de  reservecaptain, bij afwezigheid hiervan, bij de competitieleider.

Indien het afmelden nagelaten wordt, dan wordt de speler voor de volgende competitiewedstrijd geschorst en krijgt een boete die door de algemene ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Deze boete is nu € 5,=

E. Clubshirts.

Elke competitie- en bekerwedstrijd is ieder teamlid verplicht het clubshirt te dragen. Gebeurt dit niet dan krijgt de betreffende speler een boete die door de algemene ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Een speler is zelf verantwoordelijk voor het in goede staat blijven van het door D.C.H. verstrekte clubshirt, en zal bij verlies of onherstelbare beschadiging een vergoeding aan D.C.H. voldoen. De vergoeding die verschuldigd is wordt door de algemene ledenvergadering van tijd tot tijd vastgesteld. Aan het shirt mogen geen veranderingen worden aangebracht. Deze boete is nu € 5,=

F. Vervoer.

Bij uitwedstrijden zorgt ieder team zelf voor vervoer, en krijgt hiervoor geen vergoeding van D.C.H.

Art. III. Prijzen en Recepties

A. Prijzen op titel vereniging.

Prijzen die bij toernooien of competities worden gewonnen, waaraan op titel van de vereniging aan deel wordt genomen, vervallen aan de vereniging. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen bekers, medailles, geldprijzen en prijzen in natura. Het inschrijfgeld wordt door de vereniging betaald.

B. Prijzen op eigen titel..

Prijzen die bij toernooien of competities worden gewonnen, waaraan op eigen titel wordt deel genomen zijn altijd voor de speler zelf. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen bekers, medailles, geldprijzen en prijzen in natura. Het inschrijfgeld moet zelf worden betaald.

C. Recepties

De op D.C.H. recepties verkregen geldbedragen vervallen aan de vereniging. Alle andere attenties vervallen aan diegene(n) waarvoor de receptie gehouden werd, hieronder vallen ook tegoedbonnen.

Art. IV. Algemene ledenvergadering

A. Uitnodiging.

Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan alle leden, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen en met vermelding van plaats, tijd en agenda.

B. Agenda.

De agenda kan door het bestuur en/of de leden worden aangevuld, mits daarvan tenminste zeven dagen voor de vergadering door het bestuur aan de leden, schriftelijk wordt kennisgegeven. Zodanige aanvulling door de leden kunnen slechts geschieden, indien daartoe door vijf of meer leden tenminste tien dagen voor de vergadering een schriftelijk gemotiveerd verzoek bij het secretariaat is ingediend. Aanvullingen op de agenda van een buitengewone algemene ledenvergadering zijn mogelijk tot aanvang van de vergadering.

 C. Buitengewone algemene ledenvergadering.

Een algemene ledenvergadering, die naar het oordeel van het bestuur een spoedeisend karakter heeft, kan in afwijking van het hiervoor bepaalde op een termijn van minder dan veertien dagen bijeen worden geroepen. Aanvullingen op de agenda, als bedoeld in het voorgaande lid, zijn dan mogelijk tot de aanvang van de vergadering.

D. Kascontrole.

De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks twee kascontroleurs en twee reserves. Dit zijn stemgerechtigde leden van de vereniging, niet zijnde bestuursleden. Elk lid mag maximaal 2 aaneengesloten jaren kascontroleur zijn. De kascontroleurs onderzoeken de rekening en verantwoording van het bestuur over het lopende verenigingsjaar  en brengen verslag uit op de volgende jaarvergadering. Het bestuur is verplicht de kascontroleurs alle door hen gewenste inlichtingen te verschaffen, hen desgewenst de kas te geven en de waarde te tonen en inzage van boeken en bescheiden van D.C.H. te geven.

E. Stemming.

Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. De voorzitter houdt toezicht op een stemming, telt de stemmen en deelt de uitslag aan de vergadering mede.

F. Volmacht.

Een stemgerechtigd lid kan zich door een ander stemgerechtigd lid  bij schriftelijke volmacht in een algemene ledenvergadering laten vertegenwoordigen. De volmacht van het niet aanwezige lid voor het gemachtigde lid, dient tenminste voorzien te zijn van een verklaring tot machtiging en van de naam en de handtekening van beide personen. Een stemgerechtigd lid kan daarbij als gevolmachtigde van ten hoogste één  stemgerechtigd lid optreden. Een volmacht dient voor aanvang van de vergadering bij de secretaris te worden gedeponeerd.

 Art. V. Contributie

A. Categorieën.

Voor D.C.H. en  V.D.O. dartsactiviteiten worden extra kosten gemaakt. Om deze door te berekenen naar de leden worden deze, voor wat de contributie betreft, onderverdeeld in categorieën. Per categorie kan een verschillende contributie vastgelegd worden.

C-leden (Competitie leden): mogen deelnemen aan  D.C.H. en V.D.O. darts- en andere activiteiten. € 40,=

R-leden (Recreatie leden): mogen deelnemen aan  D.C.H. darts- en andere activiteiten. € 20,=

P-leden (Passieve leden): mogen deelnemen aan D.C.H. activiteiten behalve de dartsactiviteiten. € 10,=

J-leden (Junior leden): mogen deelnemen aan D.C.H. jeugd- en V.D.O. jeugdactiviteiten. €1 0,=

A-leden (Aspirant leden) : Mogen deelnemen aan D.C.H. jeugdactiviteiten. €1 0,=

B. Nieuwe leden.

1. Nieuwe leden betalen éénmalig inschrijfgeld. De hoogte van het inschrijfgeld wordt van tijd tot tijd door de algemene ledenvergadering bepaald. Nu is dat € 2,50

2. Wordt men na 1 februari lid van D.C.H. dan krijgt men een korting van 50% op de verschuldigde contributie over het lopende verenigingsjaar. Dit geldt niet voor leden die deelnemen aan V.D.O. activiteiten.

Art. VI. Bestuur.

 A. Dagelijkse leiding.

De dagelijkse leiding van D.C.H. berust bij het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en hun plaatsvervangers, laatstgenoemden zolang zij de functie van diegenen die zij vervangen, uitoefenen.

B. Commissies.

Het bestuur kan commissies met een uitvoerende, onderzoekende of informatieve taak benoemen en ontslaan. De taakomschrijving, bestaande uit verantwoordelijkheden en bevoegdheden wordt door het bestuur bepaald. De leden van deze commissies worden door het bestuur benoemd en ontslagen.

C. Beslissingsbevoegdheid.

In alle gevallen, waarin bij statuten of bij huishoudelijk reglement niet is voorzien, beslist het bestuur. Het bestuur brengt deze gevallen, alsmede de ter zake genomen beslissingen, in de eerst volgende ledenvergadering ter kennis van de leden.

D. Bestuursvergaderingen.

Bestuursvergaderingen worden door de voorzitter of op voorstel van tenminste twee bestuursleden belegd. Een bestuursvergadering kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen, indien van het aantal bestuursleden meer dan de helft aanwezig is.

E. Vergoedingen.

Bestuursleden en commissieleden ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun inzet. Zij hebben wel recht op een vergoeding van door hen bij de uitoefening van hun taak gemaakte onkosten. De onkosten voor autogebruik ten behoeve van D.C.H. worden vergoed door middel van een kilometervergoeding. De hoogte van deze kilometervergoeding wordt van tijd tot tijd door het bestuur bepaald. De vergoeding is € 0,15 p/km

Art.VII Jeugdafdeling.

 A. Reglement.

De jeugdafdeling van D.C.H. heeft een eigen reglement dat niet door de algemene ledenvergadering maar slechts door het bestuur hoeft te worden goedgekeurd.