Statuten

 

Statuten

                 Als vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 28 augustus 2002 

Art. I. Naam en zetel.   

1. De vereniging draagt de naam: Darts Club Harmonie (hierna te noemen: D.C.H.)

2. De vereniging heeft haar zetel in Arcen.

 Art. II. Duur.

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Een verenigingsjaar loopt van 1 augustus van een kalenderjaarjaar tot en met 31 juli van het daaropvolgende kalenderjaar. 

 Art. III. Doel. 

1. De vereniging heeft ten doel het beoefenen en het bevorderen van de dartssport in al haar verschijningsvormen.

2. Zij tracht dit doel te bereiken, onder meer door het organiseren van een dartscompetitie, toernooien, demonstraties e.d.

 Art. IV. Leden.  

1. Leden zijn natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten,en zijn leden in de zin der wet.

2.   In geval van niet toelaten door het bestuur, kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende algemene vergadering tot toelating worden besloten.

3.   Het bestuur kan een lid wegens zijn of haar bijzondere verdiensten voor de vereniging, tot “erelid”, of tot “lid van verdienste” benoemen. Dit blijft tot aan het eind van hun   lidmaatschap.

Art. V. Verplichtingen.

1. De leden zijn verplicht:

a. De statuten en de reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur,  de besluiten van  de algemene vergadering, of een ander orgaan van de vereniging, na te leven.

b. De belangen van de vereniging en van de dartssport in het algemeen niet te schaden.

c. De overige verplichtingen, welke de vereniging in haar naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voort vloeien, te aanvaarden en na te komen.

2. Behalve de in de statuten vermeldde verplichtingen, kunnen door de vereniging slechts  verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering.

 Art. VI. Straffen.

1. In het algemeen zal strafbaar zijn, zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de statuten, de reglementen of besluiten van de organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging of de dartsport in het algemeen worden geschaad, mits dat handelen plaatsvindt tijdens dartswedstrijden, of andere door D.C.H. georganiseerde activiteiten.

2. Het bestuur is bevoegd om in geval van overtredingen als bedoeld in artikel VI lid 1, de volgende sancties op te leggen:

a. Berisping.

b. Boete.

c. Schorsing: Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van 12 maanden worden opgelegd. Nadat het bestuur tot schorsing heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste d.m.v. een aangetekend schrijven van het besluit met opgaaf van reden in kennis gesteld. Tijdens de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.

d. Royement: Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft om de  contributie te voldoen. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste d.m.v. een aangetekend schrijven van het besluit met opgaaf van reden in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd om binnen één maand na ontvangst van het schrijven in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de  beroepstermijn en hangende het beroep, is het lid geschorst. Tijdens de periode dat een lid  geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten  worden ontzegd. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot royement moet genomen worden met tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 

 Art. VII. Geldmiddelen.  

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. Contributies van leden.

b. Sponsoring.

c. Hetgeen de vereniging door erfstelling, legaat of schenking of op enige andere wijze verkrijgt.

 Art. VIII. Contributie.

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie die door de algemene  vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgelegd. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, waarin een verschillende contributie verschuldigd kan zijn.

2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van de contributie.

3. Leden van verdienste zijn de helft van de contributie verschuldigd.

4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor het hele jaar verschuldigd.

 Art. IX. Beëindiging van bet lidmaatschap.

 1. Het lidmaatschap eindigt door:

 a. Overlijden van het lid.

 b. Opzegging van het lid. Opzegging door het lid, kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk beëindigd worden, indien van het lid redelijkerwijs  niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen voor de leden zijn  verzwaard, bekend is geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit ten zijne opzichte uitsluiten.

 c. Opzegging namens de vereniging. Opzegging door de vereniging gebeurt door het bestuur en kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet verwacht kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door de vereniging, kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk beëindigd worden, indien van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

  d. Royement, als bedoeld in artikel VI. Lid 2d.

 Art. X. Het bestuur.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste 3 meerderjarige personen, te weten: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die door de algemene vergadering uit de leden in functie worden gekozen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

2. Ieder lid kan zich voor aanvang van de algemene ledenvergadering beschikbaar stellen als bestuurslid.

3. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw gekozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taken vast.

4. Ieder bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van 2 of meer bestuursleden behoord, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij het bestuurslid kan aantonen dat de tekortkoming niet aan hem/haar te wijten is en dat hij of zij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden

 5. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 2 jaren na verkiezing af. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar .Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

6. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid van tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen vereist. Een schorsing, welke niet binnen 3 maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:

a. Het bedanken van het lidmaatschap, of het beëindigen hiervan.

b. Het bedanken als bestuurslid.

 Art. XI. Besluitvorming van het bestuur. 

1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een besluit, voor zover gestemd werd over een niet  schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het besluit de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt er een stemming plaats indien een bestuurslid dit verlangt.

3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een ander bestuurslid anders wensen.

4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.

 Art. XII. Vertegenwoordiging.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten, is het bestuur belast met het besturen van de  vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden is gedaald beneden de drie personen, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter wel verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

 a. Het bestuur.

b. De voorzitter.

c. Twee andere bestuursleden.

 Art. XIII. Rekening en verantwoording.

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogensstand zodanig aantekeningen te houden dat daaruit ten alle tijden haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2. Het bestuur brengt, behoudens verlenging door de algemene ledenvergadering, binnen 2 maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene ledenvergadering verslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid. Bij gebreke daarvan kan na afloop van de termijn ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

Art. XIV. Algemene ledenvergadering.

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan  het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks wordt binnen 2 maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene ledenvergadering gehouden. De agenda van deze algemene ledenvergadering bevat onder meer:

 a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering.

 b. Jaarverslag van de secretaris.

c. Jaarverslag van de penningmeester.           

d. Verantwoording van het gevoerde beleid.

e. Vaststellen nieuw beleid.

f. Vaststelling van de begroting.

g. Verkiezing van de bestuursleden.

h. Rondvraag.

3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo vaak als het bestuur dit nodig acht.

4. Een algemene ledenvergadering wordt bijeen geroepen door het bestuur, met in achtneming van een termijn van tenminste 14 dagen.

5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 1/3 deel der stemmen, verplicht tot het bijeen roepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken.

6. Een algemene ledenvergadering, die naar het oordeel van het bestuur een spoedeisend karakter heeft, kan in afwijking van het hiervoor bepaalde op een termijn van minder dan veertien dagen bijeen worden geroepen. Bij de oproeping tot deze vergadering moet worden meegedeeld dat het  een buitengewone algemene ledenvergadering betreft.

Art. XV. Toegang en besluitvorming door de algemene ledenvergadering.

1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering.

2  Leden die minimaal 16 jaar oud zijn hebben stemrecht en elk één stem.

3. leder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd  stemgerechtigd lid, dat echter in totaal niet meer dan 2 stemmen mag uitbrengen.

4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in de vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulen register, terwijl er een melding wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen per acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de geldige stemmen. Bij het staken der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

7. Indien bij een stemming over personen bij een eerste stemming geen der kandidaten de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt er een herstemming plaats over de 2 personen die de meeste stemmen hebben verkregen. Bij herstemming beslist het grootst  aantal geldig uitgebrachte stemmen. Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

8. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:

a. Blanco zijn.

 b. Ondertekend zijn.

 c. Onleesbaar zijn.

d. Een persoon niet duidelijk aanwijzen.

e. De naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is.

 f. Voor iedere verkiesbare plaats meer als een naam bevatten

g. Meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

 9. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is  beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is het oordeel van de voorzitter   over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid ervan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd, en vind er een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde, dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de vorige stemming.

 Art. XVI. Leiding en notulering van de algemene vergadering.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter of diens vervanger, dan treedt er een ander, door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan vervalt die vergadering.

2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de secretaris, of een door het bestuur aangewezen vervanger, notulen gemaakt. De notulen worden ter kennis van de leden  gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene ledenvergadering te worden vastgesteld.

 Art. XVII. Statutenwijziging.

1. De statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen  met de mededeling dat aldaar wijziging der statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste 14 dagen bedragen.

2. Zij die de oproeping van de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten wijziging hebben gedaan, moeten ten minste 14 dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging(en) woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgedragen wijziging ten minste 14 dagen voor de vergadering aan de leden bekend gemaakt.

3. Een besluit tot statuten wijziging behoeft ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering, waarin ten minste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig of  vertegenwoordigd is. Indien geen 2/3 van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigd of aanwezig is, wordt ná deze algemene ledenvergadering maar binnen 4 weken een tweede  algemene ledenvergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

 Art. XVIII. Ontbinding en vereffening.  

1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waar ten minste 3/4 van de stemgerechtigde leden aanwezig of  vertegenwoordigd is.

2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene ledenvergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal stemgerechtigde leden, met een meerderheid van 2/3 

    stemmen tot ontbinding worden besloten. Deze vergadering mag pas worden bijeengeroepen nadat  de in het eerste lid bedoelde vergadering heeft plaatsgevonden.

3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergadering moet worden meegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De  termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste 14 dagen bedragen.

4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening  door de leden.

5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een door de algemene vergadering aan te wijzen instelling.

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en  reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van of namens de  vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: “in liquidatie”.

Art. XIX. Huishoudelijk reglement.

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement samenstellen.

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering.

3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht   bevat, maar ook niet met de statuten.